folkets hus vivalla förening bedriver projektet Delaktighet för bättre för bättre inkludering med syfte att öka förstålse.
Vad är syftet med projektet?
Vår huvud syfte är att organisera och mobilisera föreningslivet och dess medlemmar för att öka sin delaktighet både i det lokala, regionala och nationella samhället och på det sättet stärka deras ställning. Vi tror att ett ökat intresse för en bättre integrationsprocess hos grupper och enskilda individer leder till att skapa både medvetenhet om den egna situationen och möjlighet till egen påverkan för bättre livsvillkor. 

Vad är bakgrunden till projektet? 
Vivalla är en stadsdel i Örebro som inom den nationella säkerheten klassas som "särskilt utsatt område". Vivalla har ca. 7 000 invånare enligt officiella aktörer. Det finns inofficiella uppgifter som säger att ca. 10 000 personer bor i Vivalla. Medelåldern är strax under 30 år och arbetslösheten är betydligt mycket högre i området än i nationen i snitt. Enligt SCB och Örebro kommun finns det i stadsdelen Vivalla ca. 80 tal föreningar med tillsammans flera tusen medlemmar. Av dessa föreningar jobbar nästan hälften mer eller mindre med traditionella föreningsfrågor dvs. integration, matlagning, jämställdhet, kulturella evenemang osv. Dessa föreningar är i stor sett så kallade invandrar föreningar och en stor del av dessa sk etniska föreningar. Vi märker att en stor del av dessa föreningar och dess medlemskår inte samarbetar över etniska, religiösa och andra väl förutbestämda gränser. Vi har märkt väldig tydligt att många föreningar och dess medlemmar inte deltar i de olika forum som finns och skapas för föreningslivet när det kommer till att blanda etniska grupptillhörigheter. Denna situation gör att civilsamhällets utveckling stagnerar, föreningsstatus blir inte högre. och arbetstillfälle skapas inte. Detta trots många goda idéer som finns i de lokala organisationerna, inte minst inom entreprenörskapsområdet. Under många år har väldigt många försök gjorts med både statliga och kommunala initiativ i syfte att föreningar och människor ska integreras mer med varandra och hela samhället i syfte att öka kunskap i de demokratiska processerna. Dessvärre har det förväntade resultatet uteblivit p g a oftast ett uppifrånperspektiv använts som inte förankrats på orten. Man skulle kunna säga att de flesta nya som gamla etniska föreningar lever i isolering från det organiserade föreningslivet och även isolerad från de offentliga aktörerna och per automatik missar man utbudet av utvecklingsmöjligheter från den offentliga sektorn för sina medlemmar. På det sättet blir civila samhället ojämlikt på grund av dessa olika faktorer och förutsättningar. Folkets Hus Vivalla har under en tid identifierat både enskilda personer och lokala föreningar som har viljan att förbättra samverkan och hittat metoder för att i ett mer samordnat föreningsliv hitta metoder för en starkare ställning i samhället för individer. Vi har kunnat skrapa lite på ytan här och påbörjat en liten plattform. Vi ser att det är en framgångsfaktor att samverka med föreningslivet och dess medlemmar. Därför vi vill söka projektmedel från Leader i syfte att förbättra och uppmuntra föreningar, dess medlemmar och enskilda icke organiserade människor i processerna för ökad delaktighet. Detta skulle främja och öka dess delaktighet gentemot samhället, offentlig sektor, samverkan mellan föreningar, främja kunskapsutveckling och skapa arbetstillfälle inte minst inom socialentreprenörskap.


 vi fått beviljade projektmedel från Leader för projektet Delaktighet inom föreningslivet