Uthyrningspolicy 

Föreningen Folkets Hus Vivalla lokaluthyrningspolicy och allmänna regler

UTGÅNGSPUNKT
Föreningen Folkets Hus Vivalla är en av de hundratals mötesplatser som folkrörelsen Folkets Hus och Parker skapat runt om i hela landet.
Allt arbete som görs i vår förening bygger på våra grundvärderingar om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Vem kan hyra lokal

Våra lokaler hyrs ut till privatpersoner, föreningar, organisationer, näringsliv, offentlig förvaltning. Lokalerna hyrs ut till evenemang, arrangemang, verksamheter som delar föreningens grundvärderingar.
Förening som vill hyra lokal - ordförande i föreningen skall boka och skriva under hyreskontraktet. Ansvarig person från föreningen skall finnas på plats hela arrangemanget, namn och telefonnummer på den personen anges i bokningsavtalet. Kopia på underskrivet styrelseprotokoll som visar beslut på att föreningen skall hyra lokal lämnas i samband med bokning. Endast ordförande, eller den person som enligt bekräftelsen är ansvarig på plats, får kvittera ut låstagg. Hyresgästen skall vara över 18 år.
Medlemmar i vår förening erhåller hyresrabatt.

Tillgänglighet

Vi strävar efter och jobbar för att göra våra lokaler så tillgängliga som möjligt för alla, oavsett ålder, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionshinder.

Vid bokning

En bekräftelse skickas med post till hyresgästen. Den skall undertecknas och skickas tillbaka till uthyraren inom 7 dagar. Först då är bokningen klar. Depositionsavgift på 1 500 kr lämnas i samband med utkvittering av låstagg och återfås första vardagen efter uthyrning

Förtroende

Våra lokaler hyrs ut med fullt förtroende, respekt och tillit till hyrestagaren och vi utgår från att förtroendet är ömsesidigt.
Vi håller en god struktur, tydliga uthyrningsregler och följer gällande myndighetskrav, ansvarsfördelningen regleras i våra uthyrningsvillkor.
Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge vem som är ansvarig hyrestagare.
Hyrestagaren får inte under några som helst omständigheter hyra ut lokalen till annan hyresgäst.
Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning.

Vad händer om regler inte efterföljs?

Om bekräftelse inte kommit tillbaka till uthyraren efter 7 dagar, upphör bokningen att gälla
Om hyrestagaren på något sätt lämnat felaktiga uppgifter gällande arrangemangets innehåll och inriktning betraktas detta som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår.
Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid.
Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.
Om den aktuelle hyrestagaren genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.